AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Forkortelse for "European Agreement on Transport". Avtalen inkluderer sosiale sikkerhetsregler for sjåfører.

EU har forhandlet avtaler på vegne av medlemslandene siden AETR saken 22/70. I denne revolusjonerende sak, knesatt EF-Domstolen i Luxembourg prinsippet om at EU automatisk har ekstern forhandlings kompetanse på områder, hvor EU i forveien har intern kompetanse. Intern kompetanse = ekstern kompetanse.

Ved Nice traktaten ble prinsippet utviklet, slik at beslutninger om internasjonale avtaler normalt besluttes etter de stemmeregler, som gjelder for de interne beslutninger, dvs. enstemmighet eller kvalifisert flertall.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å gi EU status som en selvstendig juridisk person. Dette innebærer at EU kan forhandle internasjonalt på vegne av medlemsstatene i alle spørsmål hvor Unionen kan handle internt. Denne eksterne forhandlingskompetanse skal være en såkalt enekompetanse, og medlemslandene vil som konsekvens ikke kunne handle selv uten tillatelse fra Unionens myndigheter.

Linker

http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html