Internationale Handelsgesellschaft og Simmenthal

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Viktige saker som ble avgjort av EF-Domstolen i 1970 og 1977. Her fastslo EF-Domstolen, at EU-retten stod over de nasjonale forfatninger.

Prinsippet går ut på at den nasjonale lovgivning må tilpasses EU-retten, som har "forrang". I 1964 hadde EF-Domstolen gitt EU-regler forrang for nasjonale lover. Avgjørelsene om forrang over de nasjonale grunnlover har saksnummer 11/70 og 106/77. Forrangen anerkjennes kun av Irland. Den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe har forbeholdt seg retten til å nå frem til andre konklusjoner enn EU-Domstolen. I den såkalte grunnlovsdom fra 1998 har den danske Høyesterett også fastholdt sin rett til å se bort fra EU-Domstolens kjennelser.

Fremtiden

EU-forfatningen inneholder for første gang et uttrykkelig krav om EU-rettens forrang, og gjentar medlemslandenes ubetingede lojalitetsplikt og et forbud mot å la konflikter mellom EU og medlemslandene bli avgjort andre steder enn hos EU-Domstolen i Luxembourg.

Linker

Se også Costa/Enel og Karlsruhe.