Acquis communautaire

(Photo: European Commission)

EU's samlede lover, som skal aksepteres av alle nye medlemsland. De rommer cirka 100.000 sider i EU's offisielle Tidene.

Acquiset er vanskelig å definere fullt ut. Hvis man teller i Celex, finner man omkring 17,000 forskjellige lover. Det komplette acquis inkluderer alle traktater, all gjeldende lovgivning, alle dommer, alle typer beslutninger fra annen (utenriks- og sikkerhetspolitikk) og tredje søyle (rettslige- og indre anliggender), såvel som bløt lovgivning.

Acquis communautaire inneholder også prinsippet om forrang for EU-lov over nasjonale lover og andre prinsipper som Domstolen har utviklet, delvist gjennom "dommer aktivisme". Dessuten regnes dokumenter som ikke er traktatfestet, eksempelvis EU’s charter for grunnleggende rettigheter, normalt også inn i acquiset. Dette er fordi EU-Domstolen refererer til slike dokumenter i dommene.

Acquiset er viktig i forbindelse med utvidelse.idet tiltredende land må akseptere acquiset som helhet. Prinsippet er nå inkludert i EU forfatningen. 


Notater

Linker

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_da.htm