EU-rammelov

Forslag fra EU-forfatningen om å omdøpe direktiv til rammelov. Et direktiv er generelle regler som det overlates til de enkelte medlemsstater å implementere. Direktiver/rammelover kan dog også ha direkte virkninger, hvis de er tilstrekkelig presist formulerte. Land kan dømmes til å betale erstatning dersom de nekter å omsette et direktiv til national rettsregel innen den angitte tidsfrist utløper.

Linker

Se direktiv.