Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, FUSP

EU startet som et frihandelsområde, designet til å tillate fri bevegelighet for varer og tjenesteytelser, personer og kapital mellom de europeiske land. Siden har landene inndratt andre områder under fellesskapet.

En felles utenriks- og sikkerhetspolitikk er nå utviklet gjennom den såkalte annen søyle av EU-traktaten. Prinsippene for dette er nedskrevet i avsnitt V av EU-traktaten. Under FUSP blir de viktigste beslutninger truffet ved enstemmighet. Kvalifisert flertall kan anvendes ved utførelse av beslutninger.

Notater

Fremtiden

I EU-Forfatningen avskaffes oppdelingen i søyler, men enstemmighet vil fortsatt være den generelle regel i utenrikspolitikken unntatt:

EU representeres nå utad til av Rådets formannskap og den høye representant. EU-Forfatningen foreslår en utenriksminister med to taburetter som skal fungere som som en nestformann i Kommisjonen med ansvar for utenrikspolitiske anliggender. Denne utenriksminister utnevnes med kvalifisert flertall av Det Europeiske Råd, han skal aksepteres av EU-Kommisjonens formann, og godkjennes, sammen med resten av Kommisjonen, av EU-Parlamentet.

Dette forslag ble først satt på banen av Frankrike og Tyskland. Den tyske utenriksminister Joschka Fischer er selv kandidat til jobben.

EU-Kommisjonen har 126 delegasjoner i andre land, som foreslås utvidet og endret til EU-ambassader. For reglene om den felles utenrikspolitikk i EU-Forfatningen, se artikkel I-39.

Linker

http://www.europa.eu.int/pol/cfsp/index_da.htm