Forfatning

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

En forfatning er en grunnleggende regelbog for en stat som setter grenser for makten for alle autoriteter, inklusive lovgiverne, og gir borgerne felles grunnrettigheter. EU Domstolen i Luxembourg har utviklet et system av EU-lover, hvor EU-regler og dommer har forrang over nasjonale lover og forfatninger (grunnlover). Domstolen ser EU’s lovgivningssystem som et overstatlig forfatningssystem.

Fremtiden

Konventet har foreslått en "traktat" som oppretter en "forfatning for Europa" med forrang i forhold til EU-regler og dommer, også over nasjonale forfatninger.

Ordet forfatning er anvendt 27 ganger i de første 17 artikler i EU-Forfatningen. I dag kan et land kun forlate EU med en enstemmig beslutning i Rådet (eller ved at bryte EU-reglene). EU-Forfatningen har en paragraf som gjør det mulig for medlemslandene å forlate EU etter å ha forhandlet en avtale med EU innenfor to år. Etter 2 år kan landet selv beslutte å trekke seg ut.

Linker

Se den Leservennlige utgave av utkastet til EU-Forfatningen: http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_de.pdf

http://europa.eu.int/futurum/index_da.htm