Indre Marked, Det

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Photo: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

Vedtatt i 1986 ved den såkalte Fellesakt. Det Indre Marked trådte i kraft 1. januar 1993. Det indre marked er det felles EU-marked som skal sikre de fire friheder, nemlig fri bevegelighet for:

Det henviser også til et marked med en høy grad av harmonisering av lover for handel, varedeklarasjoner m.v. På tross av dette anvender man fortsatt betegnelser som "felles marked", se art. 94 TEF i traktatene, hvor lover kun kan harmoniseres med enstemmighet, eller "indre marked" som i art. 95 TEF, hvor lover kan harmoniseres med kvalifisert flertall i Rådet under medinnflytelse for EU-Parlamentet.

Det indre marked kan best defineres som et mere ensartet og gjennomgripende fellesmarked.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår i art. I-13 at det Indre Marked skal være en delt kompetanse, hvor vedtagelsen av en EU-regel automatisk fjerner retten til nasjonalt å være lovgivende på samme område.

Linker

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_da.htm