Folkehelse

(Photo: European Commission)

EU har som konsekvens av traktatene myndighet til å ta forhåndsregler for å sikre en høy beskyttelse av menneskers helse. EU kan supplere, samordne og fremme nasjonale foranstaltninger vedrørende offentlig helse, men kan ikke direkte være lovgivende omkring helsespørsmål. Denne kompetanse forblir hos medlemsstatene.

EU-Domstolen besluttet i Kohll-saken (C-158/96) at medisinsk behandling også er underlagt prinsippet om fri bevegelighet for tjenesteytelser.

Fremtiden

EU Forfatningen foreslår at sikkerhetsproblemer på folkehelse området blir en delt kompetanse. EU-lover vil dermed kunne fortrenge retten til å vedta egne lover innenfor helseområdet. Andre helsespørsmål tilhører områdene med understøttene, koordinerende eller supplerende tiltak. Se art. I-13 og I-16.

For 2003-2008 har offentlig helse 312 millioner Euro på EU-budsjettet.

Linker

http://europa.eu.int/pol/health/index_da.htm