Rådet

Ministerrådet kalles oftest kun for "Rådet". Det atskiller seg fra Det Europeiske Råd – som er navnet for møtene for EU’s stats- og regjeringssjefer.

Det Europeiske Råd møtes minst to ganger i året, og i gjennomsnitt fire ganger årlig, for å fastsette de generelle linjer for EU’s politikk (art. 4 TEU). Ministre møtes også til mere uformelle møter, hvor man kan forhandle mer fritt, men hvor man ikke formelt kan treffe beslutninger.

Rådet ledes av et roterende formannskap, som støttes av en generalsekretær og et sekretariat i Bruxelles. I Ministerrådet møtes medlemslandenes landbruksministre i landbruksrådet, transportministrene i transportrådet, og så videre.

Rådet beslutter prosedyrespørsmål med et flertall av dets medlemmer, hvilket vil si 8 ut av 15 før EU blir utvidet. Rådet treffer beslutninger på de fleste politiske områder ved hjelp av direktiver og forordninger med vektet og kvalifisert flertall. Hvert land har et fastsatt antall stemmer.

Visse viktige beslutninger treffes med enstemmighet, for eksempel opptakelsen av nye medlemsland, skattespørsmål samt større utenriks- og sikkerhetsspørsmål. Ministrene blir noen ganger representert ved rådsmøter av medlemslandets ambassadør eller andre embetsmenn.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår tre store reformer:

Linker

Se også Luxembourg kompromisset og Afstemninger i Rådet.

http://ue.eu.int/