Innflytelse

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Et land som blir medlem av EU mister retten til selv å bestemme over en rekke nasjonale og internasjonale politiske områder. Denne rett (kompetence) flyttes over til det overnasjonale EU-plan. Til gjengjeld får landet innflytelse innenfor EU. Denne innflytelse oppnås ved deltagelse i de besluttende EU-råd.

Fortalere for EU-integrasjon sier at medlemsstatene "samler deres suverenitet". Dermed får de større innflytelse ettersom de andre medlemsstater, især de store, tvinges til å ta hensyn til de små medlemsstaters synspunkter. I Rådet har det enkelte land et mandat og en plattform til å ytre sin mening og til å treffe beslutninger om EU-politikk ved avstemning. Stemmene fordeles noenlunde etter størrelsen på medlemsstatenes befolkningstall, men de små land har proporsjonalt flere stemmer.

Velgerne i EU-landene er direkte representert i EU Parlamentet. Selv om EU-Parlamentet kan endre de fleste lovforslag fra Ministerrådet, skiller det seg fra de nasjonale parlamenter ved at det ikke kan ta initiativ til nye lover. Videre mister velgerne innflytelse hver gang beslutninger flyttes til Brussel. Årsaken er at beslutningene overføres fra velgerne og de valgte representanter fra nasjonalstatene, til overnasjonale embetsmenn og ministre i Brussel.

Fremtiden

I Konventet ble to forskjellige omfattende løsninger på dette demokratiske underskudd drøftet.

Linker

PowerPoint presentasjon av EU-forfatningen:

http://www.euabc.dk/?page_id=1......5d0ec24d253d123dfe1edb2f77fdd7

Se også Demokratisk underskudd.