Innsettelse

José Manuel Barroso (Photo: European Commission)

EU-Parlamentets prosedyre ved godkjennelse av EU-Kommisjonens formann og kommisjons kollegium:

  1. EU-Parlamentets høringer av de ti nye kommissærer ble avholdt i april 2004.
  2. Dette banet veien for den formelle avstemning om den utvidede EU-Kommisjon umiddelbart etter en høytidelig seremoni i begynnelsen av mai 2004. Den høytidelige seremoni før valget til EU-Parlamentet markerte utvidelsen av EU fra 15 til de forventede 25 medlemmer.
  3. Etter valget til Europa-Parlamentet i juni 2004 utpekte det Europeiske Råd dets kandidat til formannsposten for EU-Kommisjonen, Jose Barroso. Europa-Parlamentet tar deretter stilling til Barrosos kandidatur ved en avstemning i slutten av juli.
  4. Ved utgangen av august 2004 skal navnene på alle kandidatene til EU-Kommisjonen fremsendes til EU-Parlamentet med henblikk på skriftlige forespørsler og muntlige høringer i EU-Parlamentet i september og oktober.
  5. Den formelle avstemning om den nye EU-Kommisjon avholdes deretter i den siste uke i oktober, hvoretter den nye EU-Kommisjon tiltrer den 1. november 2004, på tross av at den nåværende EU-Kommisjonsmandat først forventes å utløpe den 31. desember 2004.

Fremtiden

I EU-Forfatningen fastsettes det at EU-Parlamentet "velger" formannen for EU-Kommisjonen og deretter hele EU-Kommisjonen. Rådet presenterer dog kun én formannskandidat for Parlamentet. Hvis Parlamentet avviser å godkjenne den kandidat som statsoverhodene og regjeringssjefene i Rådet har utpekt, kan Rådet utnevne en ny kandidat. EU-Parlamentet kan ikke gjennomtvinge det parlamentariske prinsipp, men kun skape kriser i det europeiske samarbeid, som ikke kan løses innen for rammene av EU-Forfatningen.

På EU-toppmøtet skal valget av EU-Kommisjonens formann og kommissærene støttes av en allianse bestående av 18 ut av 25 medlemsstater.

Spørsmålet om utnevnelse avgjøres ved super kvalifisert flertall, hvor det kvalifiserte flertall representerer 72 % av medlemsstatene og 65 % av EU-borgerne.