Pensjoner

(Photo: EU Commission)

Størrelsen av statsbidrag til alderspensjoner er underkastet nasjonal myndighet, på samme måte som aldersgrensen for å motta dem. EU-Domstolen har blandet seg i finansieringen av pensjonssystemer gjennom Danner saken. Finland tillot ikke skattefradrag for utenlandske pensjonsordninger, men ble dømt til å tillate det.

EU forbyr også enhver diskriminasjon (forskjellsbehandling) mellom kjønnene, eller mellom personer av forskjellig nasjonalitet. Storbritannia har f.eks. måttet innføre ensartede aldersbetingelser for alderspensjoner for menn og kvinner.

I de fleste europeiske land er pensjonssystemet basert på, hva den pågjeldende har innbetalt. I Storbritannia og Irland har man derimot en enhetssats.

I Danmark tildeles folkepensjonen ikke etter det antall år, man har vært i arbeid, men etter det antall år man har oppholdt seg i Danmark. Man kan få full folkepensjon etter 40 års opphold som voksen.

Den fremtidige utgift til alderspensjoner anses i hele EU for et voksende problem, fordi det stadig blir flere eldre mennesker i befolkningene. Det virker inn på det fremtidige omfang av den offentlige gjeld i medlemslandene og dermed på styringen av Euroen..

Fremtiden

Sosialpolitikk er i EU-Forfatningen foreslått som en delt myndighet, delt kompetanse, hvor retten til å fastlegge egne nasjonale regler forsvinner når EU vedtar en regel på et område. Imidlertid blir ikke hele sosialpolitikken en EU-kompetanse, men den del som behandles i EU-Forfatningen Del III. Se f.eks. Art. 104.