Diskriminasjon

Article 12 TEC forbids any discrimination on the grounds of nationality (Photo: European Commission)

Artikkel 12 i TEC forbyr enhver form for diskriminasjon etter nasjonalitet.

Artikkel 13 i TEC gir hjemmel til å bekjempe diskriminasjon "basert på kjønn, rasemessig eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, handikap, alder eller seksuell orientering". Under Nice-traktaten, kan tilskyndelses foranstaltninger besluttes ved kvalifisert flertall i Ministerrådet og ved den felles beslutningsprosedyre i EU-Parlamentet.

Harmonisering av medlemsstatenes lovgivning kan kun skje gjennom beslutning ved enstemmighet blant medlemsstatene. Disse artikler er av forfatningsmessig karakter og dekker meget vidtfavnende livsområder.

Notater

Fremtiden

EUs Charter for Grunnleggende Rettigheter kan føre til en utvidelse av EU-Domstolens kompetanse i menneskerettighets spørsmål, hvis charteret blir gjort rettslig bindende i EU-Forfatningen.

Linker

http://europa.eu.int/comm/empl......undamental_rights/index_en.htm

http://www.stop-discrimination.info/