Understøttende tiltak

EU-Forfatningen foreslår en ny beslutningskategori for "understøttende, koordinerende eller supplerende tiltak" i art. I-16. Her skal EU også kunne vedta bindende rettsakter, men ikke harmonisere medlemslandenes lover.

Linker

Se også Kompetansekategorier.