Rettslige og Indre Anliggender, RIA

European Commission, DG Justice and Home Affairs (Photo: Daniela Spinant)

Målet med samarbeidet på området for rettslige og indre anliggender er å skape et "område med frihet, sikkerhet og rettferdighet".

Rettslige og indre anliggender er en av søylene i Den Europeiske Union. Opprinnelig var dette område basert på samarbeid mellom medlemsstatene, men er nå delvist underlagt beslutningstakning (som følge av Amsterdam-traktaten). Mellomstatlig samarbeid på politi- og rettsområdet, for så vidt angår kriminalsager, forvaltes nå i overensstemmelse med avsnitt VI i EU-traktaten. Samarbeidet omfatter bekjempelse av rasisme, terrorisme, narkotika, våpen og svindel.

Avsnitt IV i EF-traktaten omhandler visa, asyl, innvandring og andre politikker som vedrører den frie bevegelighet for personer. Avsnittet legger opp til overnasjonalt samarbeid på områdene vedrørende grensekontroll, flyktninger og innvandring.

Politi: I EU-traktaten oppfordres det til tettere samarbeid mellom politistyrker og andre myndigheter, hvilket også omfatter bruk av den felles politienhet, Europol, i Haag. Politisamarbeidet omfatter operasjonelt samarbeid, felles aksjoner og koordinerende undersøkelser.

Rettsvesen: Det tettere samarbeid mellom de rettslige organer gjennomføres via den felles rettslige samarbeidsenhet, Eurojust. Det rettslige samarbeid omfatter koordinering mellom rettsforfølgende myndigheter, undersøkelser av grenseoverskridende kriminalitet og inngåelse av utleveringsavtaler.

Rådet treffer de fleste beslutninger med kvalifisert flertall, men følsomme spørsmål krever enstemmighet. Danmark, Irland og Storbritannia er omfattet av unntagelser.

Fremtiden

EU-forfatningen foreslår at rettslige og indre anliggender underlegges delt kompetanse, slik at spørsmål innenfor dette område avgjøres med kvalifisert flertall i Rådet og med denfelles beslutningsprosedyre i EU-Parlamentet. Samarbeidet på politi- og rettsområdet, og fastsettelse med hensyn til antallet av innvandrere, er imidlertid unntatt.
Det mellomstatlige samarbeid vil på denne måten bli enda mer overnasjonalt, navnlig i betraktning av EU-Kommisjonens initiativrett og EU-Domstolens rett til å dømme.
På visse områder innenfor rettslige og indre anliggender kan medlemsstatene også fremsette lovforslag. Se artikkel I-41.

Linker

http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_da.htm

http://ue.eu.int/Jai/default.asp?lang=da