Passerelle

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Et ord som henviser til en "gangbro", som tillater medlemsland enten å flytte over politikkområder fra den mellomstatlige tredje "søyle" i traktaten, til den overnasjonale første "søyle", eller endre stemmereglene i Rådet fra enstemmighet til avgjørelse ved kvalifisert flertall eller utvide en artikkels rekkevidde.

Disse endringer krever en enstemmig beslutning truffet av samtlige regjeringer, men uten den vanskelige fremgangsmåte som kjennes fra traktatendringer med ratifiseringsprosedyrer. En traktatendring skal godkjennes i de nasjonale parlamenter eller rett og slett ved nasjonale folkeavstemninger.

Inntil nå har alle passereller vært spesifikke.

Fremtiden

I EU- forfatningens artikkel I-24.4 foreslås to generelle passereller. Den første passerelle gjør det mulig å endre prosedyren for vedtagelse av lover og rammelover fra en spesiell prosedyre til den alminnelige lovgivningsprosedyre for politikkområder i del III av forfatningen. Den andre passerelle gjør det mulig å overgå fra enstemmighet til beslutninger ved kvalifisert flertall i Rådet i forfatningens del III. Det krever enstemmighet mellom statsministrene på et EU-toppmøte å anvende denne artikkel, men ikke nasjonal ratifikasjon.