Religion

Church in Denmark (Photo: Lis Lak Risager)

Nice-traktaten og Charteret om grunnleggende rettigheter forbyr enhver negativ diskriminering på grunnlag av politisk overbevisning, kjønn eller religion. (Art. 13 TEF og Art. 21 i Charteret).

Unntakelsen fra dette er et særlig direktiv som tillater kjønnsdiskriminering når en kirke ansetter en prest (se Direktiv 2000/78/EF av 27. november 2000).

Det tilkommer EU-Domstolen i Luxembourg å fastlegge grensen mellom hva som kan betraktes som ulovlig diskriminering, og hva som er rettferdiggjort av religiøs eller teologisk tro. Dette reiser spørsmål som foreksempel om en religiøs skole har rett til å sparke en lærer som skifter religiøs overbevisning.

Det reiser også andre spørsmål som:

Fremtiden

Det er blitt foreslått i EU-konventet å innføre religion som en av Unionens verdier. Dette har dog blitt avvist av Presidiet. I EU-Forfatningen har man tilføyd en setning om Unionens religiøse arv i preambelen, og Art. I-51 oppfordrer til dialog med de forskjellige kirker for å sikre deres status.

Linker

Se også Diskriminasjon.

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../pdf/1999/com1999_0564en01.pdf